Mýtna 25 - rekonštrukcia a nadstavba Bratislava

Mýtna 25 - rekonštrukcia a nadstavba Bratislava
Adresa: Mýtna 2887/25, Bratislava, Slovensko
Investor:Willow, s.r.o.
Projekt:2015
Realizace:3.2015 - 4.2016
Užitná plocha:899 m2
Zastavěná plocha:155 m2
Plocha pozemku:541 m2
Obestavěný prostor:2700 m3


Lokalita stavby
Poloha bytového domu M25 je na Mýtnej ulici č.25 v Bratislave v širšom centre mesta v prieluke medzi administratívnou budovou Mýtna 23 a bytovým domom Mýtna 27. Pôvodná budova nie je v štátnom zozname pamiatkovo chránených objektov.

Zámer investora
Zámerom investora bolo vybudovanie malometrážnych bytov, ktoré budú slúžiť na prenájom a stanú sa súčasťou komplexu apartmánového domu MyHome, ktorý sa nachádza vo vnútrobloku za budovou Mýtna 25.

Architektonické riešenie
Pôvodne budova s tromi nadzemnými podlažiami a nevyužívaným podkrovím bola nadstavaná o 3 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia). Dve horné podlažia odskakujú smerom od Mýtnej ulice. Z hľadiska zorného uhla pohľadu chodca tak ostáva pôvodný objem nezmenený. 5. a 6. nadzemné podlažie sú z roviny ulice v podstate nevnímateľné. Vertikálne lamely pred oknami nadstavovaných podlaží vytvárajú homogénny raster nahrádzajúci pôvodnú strešnú rovinu ako architektonický novotvar, zreteľne čitateľný a zároveň rešpektujúci pôvodnú architektúru budovy, ktorá bola zrekonštruovaná konzervatívnym spôsobom so zachovaním všetkých pôvodných tvaroslovných prvkov. Celkovo je architektonické riešenie postavené na kontraste pôvodného a „nového“ so zreteľne čitateľnou hranicou, ktorú smerom od Mýtnej ulice tvorí horizontála korunnej rýmsy a zo strany dvora vertikála novej výťahovej šachty a vysunutej konzoly nadstavovaných podlaží. Hmota konzoly vytvorenej tromi nadstavovanými podlažiami tvorí charakteristický architektonický prvok, jednoznačne definujúci hranicu medzi pôvodnou a novou časťou budovy.

Dispozično-prevádzkové riešenie
Funkčná náplň objektu ostala nezmenená. Nadstavbou pribudli ďalšie bytové jednotky a zmenila sa i celková štruktúra rozmiestnenia bytov na jednotlivých podlažiach.
Hlavný vstup do bytového domu je orientovaný do dvora v priamej nadväznosti na novovybudované parkovisko.
Požiadavkou investora bolo vybudovať viac malometrážnych bytov a tomu bola podriadená celková dispozično-prevádzková koncepcia budovy. Nutnosť zachovania existujúceho schodiska výrazne ovplyvnila pôdorysné riešenie jednotlivých podlaží. Pôvodná sedlová strecha s nevyužívaných podkrovím bola odstránená. Vybudovaním nadstavby tak vznikli ďalšie 3 nadzemné podlažia. Z pôvodného objektu s tromi nadzemnými podlažiami a podkrovím tak vznikla budova so šiestimi nadzemnými podlažiami. Na každom podlaží pôvodnej budovy bola jedna bytová jednotka. Okrem 1. a 6. nadzemného podlažia boli na každom poschodí vybudované dva byty prístupné z podesty existujúceho schodiska, ktoré bolo nadstavané. Dostavbou výťahovej šachty získali byty na 4.5.6.NP priamy prístup výťahom. Vzhľadom na nutnosť zachovania schodiska sú byty na 2. a 3.NP prístupné výťahom z medzipodesty cez jedno schodiskové rameno. Poloha existujúceho schodiska a celková ekonomická náročnosť celej rekonštrukcie iné riešenie neumožňovali. Rekonštrukcou pôvodnej budovy, jej nadstavbou a dostavbou vzniklo 10 bytových jednotiek (pôvodne 3 byty) pre ktoré boli v dvorovej časti vybudované parkovacie státia.

Konštrukčné riešenie
Z priestorového hľadiska bola hlavným problémom návrhu dostavba výťahovej šachty a dobudovanie ďalších bytov v rámci nadstavovaných podlaží. Pri zachovaní pôvodnej budovy to znamenalo značný zásah do jej nosných stavebných konštrukcií. Vybudovaním konzoly v rozsahu 4.-6.NP orientovanej do dvorovej časti bytového domu vznikli plnohodnotné bytové jednotky prístupné z úrovne výťahových staníc. Zároveň vznikol zaujímavý architektonický prvok, ktorý charakterizuje celú nadstavbu a jednoznačne ju odčleňuje od hmoty pôvodného objektu. Z hľadiska statického je to pomerne náročné riešenie, ktorému predchádzal statický prieskum pôvodného muriva s realizáciou a vyhodnotením sond nosných murív v rozsahu požiadaviek projektanta statiky Ing.Jozefa Barana.

Záver
Rekonštrukciou, dostavbou a nadstavbou objektu Mýtna 25 v Bratislave vznikol moderný bytový dom s desiatimi malometrážnymi bytmi strednej kategórie. Architektonické riešenie rešpektuje pôvodné architektonické hodnoty budovy, ktoré sú doplnené novotvarmi nadstavby a dostavby. Novovybudované konštrukcie sú priznané a čitateľné. Pôvodné a nové konštrukcie sa vzájomne rešpektujú a spolu vytvárajú celok, ktorý vo vzťahu k okoliu nepôsobí rušivo.
Pavol Senecký
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
mříže
BOGAN
26.03.20 01:27
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od AOCR s.r.o.