Výběrové řízení na úředníka/úřednici odboru majetku, investic a rozvoje - památková péče

Kontakt
Město Blatná
mesto@mesto-blatna.cz
tel. 383416101

Region
celá ČR
Vloženo
11.09.2019 09:48
Výběrové řízení

Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Tajemnice Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici odboru majetku, investic a rozvoje.

Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 10. 2019, nebo dle dohody
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní náplní bude:
- výkon státní správy na úseku památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu ORP Blatná (vedení správních řízení, kontroly provádění oprav kulturních památek a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích přímo na místě, propagace kulturních památek);
- spolupráce s odbornou organizací památkové péče – Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích;
- koordinace dotačních programů na obnovu kulturních památek a památkových zón v obvodu své působnosti vč. zpracování dotací pro město Blatná

Kvalifikační požadavky na uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání (bakalářský, magisterský studijní program), nebo vyšší odborné vzdělání stavební, popř. dalších oborů souvisejících s památkovou péčí
• občanská bezúhonnost,
• způsobilost k právním úkonům,
• psychická odolnost,
• řidičský průkaz skupiny „B“, aktivní řidič
• samostatnost, flexibilita, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, možnost přesčasové práce,
• dobrá znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel)

Výhodou bude:
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti památkové péče,
• základní orientace v právních předpisech – zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a prováděcí vyhlášky; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
• praxe ve veřejné správě nebo v oboru památkové péči vítána,
• zkušenosti s dotačními programy na úseku památkové péče,

Platové zařazení:
Platové zařazení je v 9. až 10. tarifní třídě, osobní ohodnocení po zapracování (zkušební doba).
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,

K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků a náplně práce,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení (příloha ke zveřejněnému výběrovému řízení)

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 27. 9. 2019 nejdéle do 12:00
hodin, na adresu: Městský úřad Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na
podatelnu MěÚ Blatná. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – referent památkové péče“
a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem a adresou odesílatele. Podrobné informace podává pan Jaroslav Blovský, vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje MěÚ Blatná, telefon 383 416 130, nebo 724 189 593.

Účastníci budou o dalším průběhu výběrového řízení písemně vyrozuměni nejpozději do 10.10.2019.
Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné fázi bez udání důvodů.
V Blatné dne 11. 9. 2019


Ing. Simona Sedláčková v.r.
tajemnice MěÚ Blatná