Contract terms


Tyto obchodní podmínky se týkají sekce Literatura v e-shopu na serveru www.archiweb.cz.

Provozovatel obchodu

Archiweb, s.r.o.
IČ 274 37 337

Vídeňská 25
639 00 Brno
Česká republika
telefax (+420) 548 212 199
e-mail eshop@archiweb.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, Nám. Svobody 21, 631 31 Brno
Číslo účtu: 35-6715560287 / 0100
IBAN: CZ7401000000860936160247
SWIFT: KOMBCZPP

Práva a povinnosti prodejce:

Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřizení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami eshopu archiweb.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího:

Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat odesláním emailu na eshop@archiweb.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal, periodik a časopisů.
Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce: archiweb.cz, Vídeňská 25, 636 00 Brno. Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku archiweb.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platebu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

Reklamační řád:

Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 1. e-mailem
  Zasláním e-mailu na adresu eshop@archiweb.cz
 2. poštou
  Zasláním reklamace na adresu:
  archiweb.cz
  Vídeňská 25
  639 00 Brno

Každá reklamace musí obsahovat:
- číslo objednávky
- popis zjištěných závad a jejich projevů

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:
Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele
Občanský zákoník ODDÍL ČTVRTÝ - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě

Vybraná ustanovení:

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Záruční doba je šest měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.


Sortiment do ostatních sekcí v e-shopu je přebírán z internetového serveru www.MyCode.cz. Provozovatelem tothoto serveru je společnost 3D H. Interiér, s.r.o., bližší informace naleznete zde >